dodaj stronę do ulubionych   ustaw stronę jako startową 

Wydawnictwo NORTOM założone w 1992 r. specjalizuje się w wydawaniu książek o tematyce patriotycznej, polskiej literatury pięknej zwłaszcza mało znanej, książek z zakresu historii Polski, w tym dotyczącej kresów wschodnich Rzeczpospolitej oraz książek z zakresu polityki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej. Publikuje również książki o tematyce katolickiej oraz dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo od momentu założenia skutecznie usuwa białe plamy, zwłaszcza z zakresu historii Polski i polityki. Prowadzi sprzedaż wysyłkową książek.

The Publishing House "Nortom", founded in 1992, is specialized in edition of books on patriotic themes, unknown belles artes, history of Poland and its bordelands and politics with special stress on national ideas. These book considered in some circles as "politicaly incorrect", remove "white stains" from the history and politics and give warning about local and international manipulations damaging society, Fatherland and Europe.

ul.Sanocka 15/17
53-304 Wrocław
tel. +48 696 496 864
tel.fax 71 367 76 88
tel. 71 784 68 17
nortom@nortom.pl
 
NIP 899-010-35-64
PKO BP SA IV O/Wrocław
37 1020 5242 0000 2702 0024 8260

PROWADZIMY
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ

seria biało-czerwona

KULISY GENEZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Jan Matłachowski
Autor już na początku publikacji poszukuje odpowiedzi na pytania, kto, w imię jakich i czyich celów i z jaką korzyścią dla narodu polskiego doprowadził do wywołania powstania, najbardziej krwawego w dziejach Polski. „Kulisy genezy powstania warszawskiego”, to publikacja wnosząca nowe spojrzenie na ważne wydarzenie w dziejach narodu polskiego. Zaletą tej pracy jest to, że autor przedstawił nieznane lub mało znane szerszemu ogółowi fakty, które ukazują problem tragedii powstania warszawskiego w zupełnie innym świetle. Książka ta pomaga w poznaniu prawdy o powstaniu warszawskim, a zwłaszcza o jego genezie.
liczba stron : 92
ISBN : 978-83-89684-89-9
cena : 15.00
zamów książkę

KRAJOBRAZ PO PRZEJŚCIACH
Zbigniew Zmigrodzki
Autor ukazuje sytuację społeczną i polityczną w Polsce w momencie, gdy wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 roku, zaostrzają napięcia między opcją liberalną i lewicową, a środowiskami patriotycznymi, wywodzącymi się z chrześcijańskich korzeni. Tłem wydarzeń były narastające od wielu lat dążenia środowisk liberalnych i lewicowych do przebudowy świadomości Polaków, poprzez laicyzację i nasilanie się walki z Kościołem i wartościami chrześcijańskimi oraz tradycją narodową i patriotyczną. Te dążenia ze strony środowisk liberalno-lewicowych wspomaga stale lansowana poprawność polityczna. Ciekawym wątkiem publikacji jest ukazanie na różnych płaszczyznach wpływów niemieckich w Polsce.
liczba stron : 76
ISBN : 978-83-65384-01-0
cena : 10.00
zamów książkę

W IMIĘ PRAWDY
Maria Żmigrodzka
Autorka przedstawia zasłużone dla Polski postacie i wydarzenia, niekiedy mało znane, ale stanowiące wzór dla kolejnych pokoleń Polaków. W imię prawdy, wartości te powinny znaleźć należne miejsce w świadomości narodowej Polaków. Przypomina ważne dla Polski wydarzenia, zarówno dawne jak i z niedalekiej przeszłości: historyczne, religijne i kulturalne. Poznanie pięknych kart walki o niepodległość Polski, utrwalanie wartości patriotycznych i umiłowanie Ojczyzny, powinno być obowiązkiem każdego Polaka.
liczba stron : 196
ISBN : 978-83-89684-88-2
cena : 21.00
zamów książkę

ILUZJE I NADZIEJE
Zbigniew Żmigrodzki
Autor porusza aktualne problemy nurtujące Polaków. Przeprowadzone zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku, które miały doprowadzić do tego, że w Polsce będzie sprawiedliwość społeczna i nasz kraj będzie państwem prawa, okazały się złudzeniem. Do władzy i znaczenia doszli ludzie wywodzący się w znacznym stopniu z systemu komunistycznego oraz działacze antykomunistycznej opozycji, często uwikłani w zależności agenturalne, co spowodowało totalizację życia społecznego i politycznego. Działalność cenzury powoduje, że obecnie rządząca ekipa coraz bardziej opanowuje wszystkie dziedziny życia w naszym kraju.
liczba stron : 77
ISBN : 978-83-89684-87-5
cena : 10.50
zamów książkę

PODCHODY I ZMAGANIA
Zbigniew Żmigrodzki
Autor porusza aktualne problemy polityczne, społeczne i światopoglądowe nurtujące obecnie Polaków. Ukazuje zagrożenia jakie niosą ze sobą rosnące wpływy środowisk lewicowych i liberalnych oraz nasilająca się cenzura poprawności politycznej, które narzucają w Polsce wzorce sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi. Coraz bardziej wzrastające wpływy zdegenerowanej i wypaczonej zachodniej ideologii, sprzyjają zubożeniu kultury i wulgaryzacji życia społecznego i politycznego.
liczba stron : 80
ISBN : 978-83-89684-93-6
cena : 12.60
zamów książkę

PAŃSTWO JEDNEJ PARTII
Zbigniew Żmigrodzki
W książce Państwo jednej partii prof. Zbigniew Żmigrodzki ukazuje w kontekście międzynarodowym sytuację społeczną, polityczną i religijną w Polsce w latach 2010-2011. Jego wnikliwe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że opanowanie mediów przez postkomunistów i demoliberałów oraz stosowanie coraz konsekwentniej cenzury i poprawności politycznej, prowadzi do pełnej totalizacji życia społecznego i politycznego w Polsce. Działania obecnie rządzącej ekipy prowadzą do opanowania przez nią wszystkich dziedzin życia w Polsce, ze szkodą dla przyszłego rozwoju.
liczba stron : 80
ISBN : 978-83-89684-76-9
cena : 12.60
zamów książkę

CIEKAWE CZASY
Zbigniew Żmigrodzki
Autor przedstawia aktualne problemy narodu i państwa polskiego: polityczne, społeczne i światopoglądowe. Przeprowadzane przemiany demokratyczne, które miały doprowadzić do sprawiedliwości społecznej i państwa prawa, okazały się złudzeniem. Do władzy doszli ludzie wywodzący się w znacznej mierze z dawnego systemu komunistycznego oraz działacze antykomunistycznej opozycji, często uwikłani w różne zależności. Rozmiar wypaczeń i nieprawidłowości powoduje, że przyszłość Rzeczypospolitej nie napawa optymizmem.
liczba stron : 72
ISBN : 978-83-89684-81-3
cena : 9.50
zamów książkę

KU TOTALNEJ WŁADZY
Zbigniew Żmigrodzki
Książka Ku totalnej władzy zawiera refleksje Autora o sytuacji społecznej, politycznej i religijnej w III Rzeczpospolitej w latach 2009-2010. Jako wnikliwy obserwator stwierdził, że opanowanie mediów przez postkomunistów i demoliberałów oraz stosowanie cenzury i "poprawności politycznej", prowadzi do totalizacji życia społecznego i politycznego w Polsce.
liczba stron : 96
ISBN : 978-83-89684-63-9
cena : 14.70
zamów książkę

PAMĘĆ O OFIARACH GRUDNIA 1970
Michał Soska
Autor ukazał w szerokim kontekście historycznym przebieg budowy pomnika upamiętniającego stoczniowców, poległych w grudniu 1970 roku oraz problemy związane z budową w ostatnim 20-leciu (1989-2009) niektórych pomników, upamiętniających ważne dla Polaków wydarzenia. Podane w książce przykłady inicjatyw środowisk patriotycznych w Polsce dotyczące budowy pomników wskazują, że często nie spotykają się one ze zrozumieniem władz samorządowych i środowisk lewicowych i liberalnych.
liczba stron : 155
ISBN : 978-83-89684-43-1
cena : 18.90
zamów książkę

POLITYKA POLSKA I ODBUDOWANIE PAŃSTWA
Roman Dmowski
Dzieło Polityka polska i odbudowanie państwa Roman Dmowski (1864-1939) napisał w latach 1923-1924, a wydane zostało po raz pierwszy w 1925 r. Zaletę tej książki stanowi warstwa dokumentacyjna wraz z aneksami. Roman Dmowski był głównym delegatem odrodzonej Polski na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. i miał wraz z kierowanym przez siebie ruchem narodowym główną zasługę w odzyskaniu prawie w całości ziem zaboru pruskiego. Dzieło Romana Dmowskiego obejmuje lata I wojny światowej oraz okres intensywnych zabiegów politycznych i dyplomatycznych w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu. Jako polityk i pisarz polityczny, konsekwentnie realizował wytyczony pod koniec XIX wieku cel: odzyskanie przez Polskę niepodległości.Zwieńczeniem jego działalności było złożenie wraz z Ignacym Paderewskim podpisu pod Traktatem Wersalskim w Paryżu 28 czerwca 1919 roku, który wprowadził Polskę do grona niepodległych państw w Europie.
liczba stron : 504
ISBN : 978-83-89684-37-0
cena : 47.30
zamów książkę

NIEMCY, ROSJA I KWESTIA POLSKA
Roman Dmowski
Niemcy, Rosja i kwestia polska to cenne dzieło Romana Dmowskiego (1864-1939), wybitnego męża stanu, polityka i przywódcy ruchu narodowego. Autor przedstawił w sposób syntetyczny sprawę odzyskania niepodległości przez Polskę na tle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.W swoim głównym zarysie książka ta pozostaje nadal aktualna.
liczba stron : 164
ISBN : 978-83-89684-79-0
cena : 21.00
zamów książkę

KOŚCIÓŁ, NARÓD I PAŃSTWO
Roman Dmowski
Wydana w 1927 roku rozprawa Kościół, naród i państwo w znacznym stopniu przyczyniła się do odrodzenia religijnego wielu pokoleń Polaków. W swoim głównym zarysie pozostaje nadal aktualna w sytuacji, gdy po kilkudziesięciu latach Polska odzyskuje suwerenność, a naród polski swoją tożsamość. W tym przełomowym dla naszego kraju okresie, gdy decyduje się kształt ustrojowy państwa, gdy rozstrzyga się jakie miejsce zajmie w nim Kościół Katolicki, rozprawa Romana Dmowskiego zachęca do głębszej refleksji.
liczba stron : 33
ISBN : 978-83-89684-82-0
cena : 5.60
zamów książkę

UPADEK MYŚLI KONSERWATYWNEJ W POLSCE
Roman Dmowski
Roman Dmowski (1864-1939), jeden z najwybitniejszych polityków polskich i mężów stanu XX wieku, w Upadku myśli konserwatywnej w Polsce", zdefiniował patriotyczne obowiązki Polaków oraz program i zadania, stojące przed narodem polskim i narodową demokracją na przełomie XIX i XX wieku. Program polityczny opracowany przez Romana Dmowskiego stanowi rzadki fenomen w dziejach myśli politycznej, gdyż po przeszło stu latach od sformułowania, pozostał nadal w głównym zarysie w pełni aktualny. W prezentowanej pracy autor ukazał działalność konserwatystów polskich na tle myśli konserwatywnej w Europie, porównując z programem i działalnością narodowej demokracji. Publikacja bardzo cenna obecnie,gdy ponownie jest zagrożona tożsamość narodowa Polaków i suwerenność państwa polskiego, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
liczba stron : 185
ISBN : 83-89684-45-4
cena : 21.00
zamów książkę

PRZEWRÓT
Roman Dmowski
Autor zanalizował przyczyny kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego na giełdzie nowojorskiej w 1929 roku, który wówczas wstrząsnął gospodarką światową. Przedstawił również zmiany gospodarcze i polityczne, spowodowane tym kryzysem w Polsce i na świecie. Ukazał działalność ruchów narodowych w najbardziej rozwiniętych krajach świata oraz rolę masonerii w gospodarce światowej i w polityce. Większość zdefiniowanych przez Romana Dmowskiego mechanizmów działań politycznych ma ponadczasowy charakter i może posłużyć do rozpoznania obecnej sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej.
liczba stron : 236
ISBN : 83-89684-26-8
cena : 22.10
zamów książkę

ROMAN DMOWSKI. CZŁOWIEK, POLAK, PRZYJACIEL.
Izabella Wolikowska
Roman Dmowski. Człowiek, Polak, Przyjaciel to wspomnienia Izabelli z Lutosławskich Wolikowskiej, wydane po raz pierwszy w 1961 r. w Chicago. Autorka w szerokim kontekście historycznym przybliża tę wybitną postać męża stanu, dyplomaty i pisarza politycznego jako patrioty oddanego sprawie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Książka zawiera nie tylko osobiste wspomnienia autorki ( a znała go kilkadziesiąt lat), ale również fragmenty jego dzieł oraz wspomnienia działaczy narodowych, którzy z nim współpracowali przy odbudowie państwa polskiego. Książka zawiera również nieznane fotografie Dmowskiego, jego listy, wypowiedzi zagranicznych osobistości o nim oraz notę bibliograficzną. Publikacja ta znacznie poszerza wiedzę o tej wybitnej postaci - twórcy ruchu narodowego w Polsce, który stworzył ponadczasowy program polityczny dla narodu polskiego.
liczba stron : 332
ISBN : 978-83-89684-02-8
cena : 31.50
zamów książkę

MYŚLI NOWOCZESNEGO POLAKA
Roman Dmowski
Myśli nowoczesnego Polaka są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruch narodowy i cały naród w dążeniu do odzyskania i zachowania państwowej suwerenności i tożsamości narodowej. Sens tej wykładni patriotycznego obowiązku Polaków wobec własnej ojczyzny zawarty jest w jego słynnym już stwierdzeniu zamieszczonym we Wstępie: Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Godne podkreślenia jest to, że w swoim głównym zarysie, to dzieło sprzed stu lat bez mała pozostaje nadal aktualne i następne pokolenia będą mogły uczyć się pogłębionego myślenia politycznego o sprawach Polski.
liczba stron : 135
ISBN : 978-83-89684-78-3
cena : 16.80
zamów książkę

ŚWIAT POWOJENNY I POLSKA
Roman Dmowski
Roman Dmowski w tym dziele przedstawił pogłębioną i wnikliwą analizę sytuacji gospodarczej i politycznej Polski po uzyskaniu niepodległości, która ukazana została na tle kryzysu gospodarki światowej lat trzydziestych oraz przedstawił stosunki polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie w tym okresie. Bardzo interesująco została ukazana kwestia ukraińska oraz problemy Ukrainy w polityce niemieckiej i rosyjskiej w kontekście polityki światowej oraz ówczesnej sytuacji w Polsce. Również z dużym znawstwem tematu zaprezentowana została kwestia żydowska w Polsce oraz w szerszym kontekście sytuacji międzynarodowej.
liczba stron : 210
ISBN : 83-85829-37-7
cena : 15.80
zamów książkę

FASZYZM WŁOSKI I HITLERYZM W PUBLICYSTYCE ROMANA DMOWSKIEGO W LATACH 1922-1939
Michał Andrzejczak
Autor ukazał stosunek Romana Dmowskiego do dwóch masowych ruchów społeczno-politycznych, które dominowały w I połowie XX w. w Europie. Faszyzm włoski oraz hitleryzm - systemy powstałe jako przeciwwaga dla komunizmu - były ruchami, które odcisnęły decydujące piętno w historii Europy. Reżimy te w wyniku militaryzacji polityki, stały się zagrożeniem dla pokoju w Europie i na całym świecie, zaś rywalizacja ich przywódców Benito Mussoliniego z Adolfem Hitlerem o pierwszeństwo w hierarchii wodzów państw totalitarnych, uwidoczniła się w zapędach imperialistycznych. Książka ukazała również w szerokim kontekście ewolucję poglądów Romana Dmowskiego na oba ruchy społeczno-polityczne.
liczba stron : 255
ISBN : 978-83-89684-48-6
cena : 26.30
zamów książkę

WYBÓR PISM
Jan Ludwik Popławski
Jan Ludwik Popławski (1854-1908) był współzałożycielem Ligi Narodowej (1893) i Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego (1897) oraz twórcą programu tej partii. Wybór pism opracowany przez prof. Teresę Kulak z Uniwersytetu Wrocławskiego przybliża Czytelnikom dorobek tego wybitnego polityka, czołowego ideologa obozu narodowego, publicysty i krytyka literackiego. O dalekowzroczności programu politycznego, który został urzeczywistniony kilkadziesiąt lat później po II wojnie światowej, a którego był współtwórcą, świadczy postulat, że Polska nie może być państwem naprawdę niepodległym bez Wielkopolski, Śląska, Pomorza i Mazur. Wybór pism wydano w 90 rocznicę śmierci tego wybitnego polityka, współtwórcy ruchu narodowego, prekursora narodowej myśli politycznej.
liczba stron : 244
ISBN : 83-85829-91-1
cena : 14.70
zamów książkę

ZBRODNIE NIEMIECKIE W WIELUNIU W LATACH 1939-1945
Zbigniew Chudy
Wspomnienia Autora, który jako dziecko był świadkiem ataku niemieckiego lotnictwa na Wieluń o świcie 1 września 1939 roku. Podczas 4-krotnych dywanowych nalotów na miasto, zbombardowano bombami burzącymi i zapalającymi nie tylko budynki mieszkalne ale również szpital, kościół farny i synagogę. W wyniku zbrodniczego ataku Luftwaffe zginęło około 1200 cywilów, a miasto zostało zniszczone w 70%. Autor sugestywnie opisuje ucieczkę mieszkańców z płonącego miasta przed Niemcami oraz okrucieństwo okupacji: rozstrzeliwanie Polaków i Żydów, wypędzenia i prześladowanie mieszkańców miasta i okolic. Dopiero od kilku lat z trudem przebija się do powszechnej wiadomości wiedza, że Niemcy hitlerowskie rozpoczęły napad na Polskę od masakry cywilnej ludności w Wieluniu, a nie atakiem na Westerplatte.
liczba stron : 224
ISBN : 978-83-89684-34-9
cena : 26.30
zamów książkę

ZNIEWALANIE POLSKI
Janusz Dobrosz
Autor w szerokim kontekście historycznym ukazał dzieje Polski. Tysiącletnie doświadczenia dziejów państwa i narodu polskiego wskazują, że suwerenność Polski była wielokrotnie zagrożona, aż do utraty niepodległości włącznie. Analizując sytuację Polski na przełomie XX i XXI wieku wyraźnie widać, że suwerenność państwa polskiego jest nadal zagrożona, zarówno na skutek działań zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Cennym walorem tej publikacji jest fakt, że autor udokumentował również współczesne mechanizmy sprawowania władzy oraz bierność społeczeństwa, które to czynniki prowadzą do stopniowego zniewalania Polski.
liczba stron : 396
ISBN : 83-89684-66-7
cena : 31.50
zamów książkę

TRZECIA RP CZY PRL-BIS?
Zbigniew Żmigrodzki
Autor ukazał sytuację społeczną i polityczną III Rzeczpospolitej w latach 2008-2009, spowodowaną działaniami postkomunistów i liberałów. Duże bezrobocie w kraju doprowadziło do tego, że młode pokolenie Polaków musi szukać pracy za granicą. Konieczne w Polsce przemiany hamują media stosujące cenzurę poprawności politycznej, zdominowane w większości przez postkomunistów i liberałów. Również część hierarchii kościelnej popiera te niekorzystne dla Polski działania.
liczba stron : 84
ISBN : 978-83-89684-33-2
cena : 10.50
zamów książkę

NA POLSKICH DROGACH
Maria Żmigrodzka
Autorka prezentuje zasłużone dla Polski postacie, niekiedy mało znane, ale stanowiące wzór dla kolejnych pokoleń Polaków. Przypomina ważne dla Polski wydarzenia, zarówno dawne jak i z niedalekiej przeszłości; historyczne, religijne i kulturalne. Wszystkie one pomagają w poznawaniu pięknych kart walki o niepodległość Polski, w umacnianiu wartości patriotycznych oraz umiłowaniu Ojczyzny.
liczba stron : 228
ISBN : 978-83-89684-38-7
cena : 23.10
zamów książkę

JAK UCZYĆ SIĘ POLSKI
Maria Żmigrodzka
Książka pomaga w poznawaniu i utrwalaniu wartości patriotycznych, umiłowaniu Ojczyzny oraz w poznawaniu pięknych kart walki o niepodległość Polski. Przypomina niektórych, często niedocenianych polskich twórców oraz dzieła godne uwagi. Stanowi cenny materiał pomocniczy w nauce literatury polskiej i historii Polski.
liczba stron : 203
ISBN : 83-89684-10-1
cena : 21.00
zamów książkę

NOWA TWARZ KOMUNIZMU
Zbigniew Żmigrodzki
Autor przedstawił sytuację polityczną, społeczną oraz w Kościele Katolickim w Polsce w latach 2005-2007. Nawiązując do wcześniejszych lat wykazał, że wiele zmian w Polsce po 1989 roku było pozornych. Komuniści rządzący do 1989 roku praktycznie nie utracili władzy. Bardzo szybko dostosowali się do nowej sytuacji, zmienili barwy partyjne i stali się socjaldemokratami i liberałami. Te stare-nowe ekipy uzyskały również poparcie większości hierarchii kościelnej w Polsce. Tym pozornym przemianom w kraju sprzyjały i sprzyjają nadal media, zdominowane w większości przez postkomunistów i liberałów, oraz nie zmienione od lat kadry w kulturze polskiej, gdzie potomkowie komunistów z lat 50. XX wieku, nadal dominują w życiu społecznym i politycznym.
liczba stron : 107
ISBN : 978-83-89684-20-2
cena : 12.60
zamów książkę

AKCJE ANTYNARODOWE
Zbigniew Żmigrodzki
Akcje antynarodowe to refleksje na temat aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej w Polsce. Autor ukazał różne przejawy antypolonizmu oraz zagrożenia, jakie niosą dla narodu polskiego i Kościoła Katolickiego w naszym kraju działania demoliberalnych i lewicowych środowisk, mających poparcie ośrodków zagranicznych.
liczba stron : 74
ISBN : 83-89684-90-X
cena : 8.40
zamów książkę

ZNAKI SPRZECIWU
Zbigniew Żmigrodzki
Znaki sprzeciwu to refleksje na temat aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej w Polsce. Autor ukazał również trudną sytuację w polskim Kościele katolickim oraz zagrożenia, jakie niosą dla narodu polskiego działania demoliberalnych i postkomunistycznych środowisk, mających poparcie zagranicznych ośrodków.
liczba stron : 345
ISBN : 83-89684-75-6
cena : 33.60
zamów książkę

WIĘCEJ CIENIA NIŻ ŚWIATŁA
Zbigniew Żmigrodzki
Więcej cienia niż światła to cenne przemyślenia i refleksje na temat sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz Kościoła katolickiego i wiernych w ostatnich latach w Polsce. Autor trafnie ukazuje zagrożenia, jakie niosą dla narodu polskiego i państwa działania środowisk postkomunistycznych, kosmopolitycznych i demoliberalnych, przedstawiając je w szerokim kontekście historycznym, w oparciu o materiały źródłowe.
liczba stron : 325
ISBN : 83-89684-25-X
cena : 29.40
zamów książkę

SPISANI NA STRATY
Andrzej Sołdrowski
Nieduże objętościowo, ale przedstawione w bardzo skondensowanej formie osobiste przeżycia i wspomnienia autora uzupełniają ciągle istniejącą źródłową lukę o okresie reżimu stalinowskiego. Publikacja zawiera wspomnienia autora z pobytu w więzieniu na Mokotowie i we Wronkach. W obecnej sytuacji w kraju, gdy nie w pełni zostały przezwyciężone relikty komunizmu, uświadomienie i przypomnienie społeczeństwu polskiemu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu tamtych tragicznych dla narodu polskiego czasów terroru i zbrodni komunistycznych jest konieczne. Taką potrzebę przypomnienia i utrwalenia w pamięci następnych pokoleń, potwierdza choćby ten smutny fakt, że praktycznie żaden zbrodniarz i oprawca okresu stalinowskiego w Polsce nie poniósł zasłużonej kary. Zbrodniarze i oprawcy niejednokrotnie pobierają wysokie emerytury i renty, żyją w dostatku, otoczeni szacunkiem i uznaniem najbliższego otoczenia, podczas gdy ofiary oprawców lub ich rodziny żyją w ubóstwie i bez satysfakcji, że zbrodniarze zostali sprawiedliwie ukarani.
liczba stron : 90
ISBN : 83-85829-95-4
cena : 7.40
zamów książkę

SERGIUSZ PIASECKI W III RZECZPOSPOLITEJ
Agata Woźniok
Autorka przybliża postać tego znanego pisarza i omawia odbiór jego twórczości przez czytelników w okresie III Rzeczpospolitej. Sergiusz Piasecki - polski pisarz, publicysta polityczny, oficer wywiadu, żołnierz Armii Krajowej - w swej twórczości ukazywał życie w Rosji sowieckiej, często z własnego doświadczenia, oraz istotę systemu totalitarnego, jakim był komunizm, za co w okresie PRL został ukarany zakazem wydawania książek. Charakter jego twórczości spowodował, że również w III Rzeczpospolitej nie był mile widziany na "salonach literackich".
liczba stron : 92
ISBN : 978-83-89684-12-7
cena : 10.50
zamów książkę

GOSPODARKA NARODOWA
Adam Doboszyński
Gospodarka Narodowa to główna praca Adama Doboszyńskiego (1904-1949), w której przedstawił własny model polskiej gospodarki narodowej. Autor przedstawił w niej mechanizmy rządzące polską gospodarką oraz spostrzeżenia na temat ochrony polskiego interesu narodowego. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej przed polską gospodarką stoją nowe zagrożenia i wyzwania, którym będzie musiała sprostać.Trzecie, poprawione wydanie, ukazuje się w setną rocznicę urodzin Autora, jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów XX wieku. Praca obejmuje dwie części: I. Chrześcijańskie zasady gospodarcze. II. Narodowy ustrój gospodarczy w Polsce.
liczba stron : 242
ISBN : 83-89684-30-6
cena : 21.00
zamów książkę

PRZEZ DRUTY, KRATY I KAJDANY. WSPOMNIENIA PARTYZANTA NSZ
Piotr Kosobudzki
Przez druty, kraty i kajdany to wspomnienia autora począwszy od okresu przedwojennego, następnie partyzanta NSZ, aż do lat pięćdziesiątych. Autor najpierw żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., następnie partyzant NSZ, przez cały czas walczył przeciw wspólnym wrogom Polski. Cechowała go duża odwaga, stąd kilkakrotnie uciekał z niewoli i z więzień najpierw Niemcom, potem Sowietom, a na końcu uciekł nawet konwojowany przez UB. Po tej ostatniej ucieczce zachowały się kajdanki, w których zbiegł.
liczba stron : 320
ISBN : 83-85829-36-9
cena : 18.90
zamów książkę

POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM
Czesław Czaplicki
Poszukiwany listem gończym to wspomnienia por. Czesława Czaplickiego - żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, osiemnaście lat skutecznie ukrywającego się przed ubeckimi siepaczami. Tylko dlatego, że został schwytany dopiero w 1963 roku, uniknął tortur i kary śmierci. Ale mściwa bezpieka doprowadziła do parodii procesu sądowego i w 1964 roku został skazany na 10 lat więzienia i mimo wielu ogłaszanych amnestii odsiedział pięcioletni wyrok. Poprzez jego dramatyczne, a chwilami wręcz sensacyjne przeżycia, ukazany został los polskiego patriotycznego ruchu wolnościowego o orientacji narodowej, zarówno podczas okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Cenne uzupełnienie wspomnień stanowią fotografie oraz kopie dokumentów.
liczba stron : 338
ISBN : 83-89684-35-7
cena : 30.50
zamów książkę

A PRAWDA BYŁA TAKA. WSPOMNIENIA PARTYZANTA AK
Jan Witkowski
Jan Witkowski w czasie okupacji niemieckiej był partyzantem Armii Krajowej, działał w Kedywie na terenie Wołomina. Po wojnie po ujawnieniu musiał ponownie ukrywać się przed NKWD i UB. Jego relacja sięgająca okresu przedwojennego w szerokim kontekście historycznym ukazuje los Polaka walczącego o niepodległą Polskę.
liczba stron : 235
ISBN : 83-85829-12-1
cena : 15.80
zamów książkę

DROGA GENIUSZA (O ADAMIE MICKIEWICZU)
Jan Ciechanowicz
Niezwykle cenna i nowatorska praca prof. Jana Ciechanowicza z Wilna, przybliżająca i odkrywająca inny obraz postaci naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. Autor opierając się na bogatym materiale źródłowym w archiwach obecnej Litwy i Białorusi, przybliża niektóre nieznane lub mało znane fakty z życia poety. Udowadnia m.in., że matka poety nie była Żydówką. Książka wydana w 200 rocznicę jego urodzin.
liczba stron : 130
ISBN : 83-85829-22-9
cena : 10.50
zamów książkę

POLITYKA I GOSPODARSTWO
Roman Rybarski
Roman Rybarski (1887-1942) w pracy Polityka i gospodarstwo w syntetycznej formie przedstawił główne cele, którymi powinna kierować się polska polityka gospodarcza. W dobie globalizacji gospodarki światowej i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, tezy tego wybitnego ekonomisty są nadal aktualne. Przynależność Polski do organizmu gospodarczego Unii Europejskiej niesie nowe wyzwania, a dzieła ekonomiczne Romana Rybarskiego mogą pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom.
liczba stron : 35
ISBN : 83-89684-55-1
cena : 6.30
zamów książkę

BYŁEM INŻYNIEREM W PRL-u
Andrzej Sołdrowski
Interesujące wspomnienia autora, ukazujące losy inżyniera, któremu przyszło pracować w okresie gospodarki socjalistycznej, centralnie planowanej, zbiurokratyzowanej, niejednokrotnie z niekompetentnymi osobami. Swoją działalność jako inżynier na różnych szczeblach zarządzania przedstawił w szerokim kontekście ówczesnej sytuacji gospodarczej i politycznej.
liczba stron : 177
ISBN : 83-85829-03-2
cena : 14.70
zamów książkę

POLANIE ZACHODNI I ICH PAŃSTWO
Lubomir Czupkiewicz
Autor przedstawia obraz ziem polskich przed przybyciem Słowian, dzieje Polan od czasów najdawniejszych do panowania Bolesława Chrobrego oraz słowiański zwyczaj rozsyłania wici wojennych. Cenna pozycja na rynku księgarskim. Przy prawie całkowitym braku publikacji na ten temat, uzupełnia dotkliwą lukę w tej dziedzinie. Autor o sto lat wcześniej datuje początki państwa polskiego niż się powszechnie uważa.
liczba stron : 64
ISBN : 83-85829-86-5
cena : 6.30
zamów książkę

NIE PRZEMOGĄ ! T.2
Maciej Giertych
Pisarstwo prof. Macieja Giertycha zawarte w drugim tomie Nie Przemogą! traktuje o bardziej lub mniej zakulisowych działalniach różnych organizacji i sił zwalczających katolicką i narodową świadomość Polski. Siły te narzucają światu określoną "polityczną poprawność", zunifikowany, laicki, jednolity sposób myślenia. Rozpoznanie ich, w tym również personalne ujawnienie tych co ich popierają, to najskuteczniejsza metoda walki z nimi.
liczba stron : 200
ISBN : 8-85829-61-X
cena : 10.50
zamów książkę

I TAK NIE PRZEMOGĄ! ANTYKOŚCIÓŁ. ANTYPOLONIZM, MASONERIA
Maciej Giertych
Kolejna książka prof. Macieja Giertycha zawierająca kolejne publikacje z Opoki w Kraju ukazująca bardziej lub mniej zakulisowe działania antypolskich sił, zwalczających narodową i katolicką tożsamość Polaków. Zawiera również ocenę sytuacji politycznej naszej Ojczyzny obecnie, gdy ważą się losy Polski, gdy trwa walka o zachowanie tożsamości narodowej Polaków i suwerenności państwa polskiego.
liczba stron : 199
ISBN : 83-85829-87-3
cena : 15.80
zamów książkę

NIE JESTEM SAM
Stanisław Kozanecki
Część pierwsza to pamiętnik autora, związanego z ruchem narodowym, więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego, drugą stanowi obraz własnej sylwetki uformowanej po zakończeniu II wojny światowej. Autor wysuwa kontrowersyjne poglądy na temat rzeczywistości, ponieważ każdy ma swoją wizję otaczającej nas rzeczywistości. Celem tej niedużej objętościowo książeczki jest pobudzenie do refleksji i dyskusji szczególnie młodych czytelników.
liczba stron : 49
ISBN : 83-85829-32-6
cena : 5.30
zamów książkę

seria kresowa

LUDOBÓJSTWO NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH DOKONANE NA POLAKACH W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 1939-1948
Stanisław Żurek
Książka przedstawia zbrodnie zarówno w Polsce południowo-wschodniej w granicach z 1939 roku, jak i zbrodnie popełnione w Polsce południowo-wschodniej w obecnych granicach. Autor ujął w szerokim kontekście historycznym skalę ludobójstwa, jego zasięg i niespotykane w dziejach ludzkości bezwzględne okrucieństwo. Dotychczas ukazały się publikacje obejmujące ludobójstwo Polaków w województwach wołyńskim, tarnopolskim, lwowskim, stanisławowskim, lubelskim i rzeszowskim. Natomiast nie ukazała się publikacja obejmująca całość zagadnienia i niniejsze opracowanie uzupełnia tę lukę. Stanisław Żurek oparł się nie tylko na badaniach i publikacjach, ale również uwzględnił nieznane dotąd dokumenty i zeznania świadków, również zamieszczone w Internecie. Dzięki temu znacznie rozszerzył wiedzę na ten temat. Zastanawia spolegliwość i bierność polskich władz, które dotychczas nie potępiły ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich i nie potępiają odradzającego się intensywnie nacjonalizmu na zachodniej Ukrainie.
liczba stron : 556
ISBN : 978-83-89684-86-8
cena : 50.00
zamów książkę

OKO W OKO Z BANDEROWCAMI. Wspomnienia małoletniego żołnierza Armii Krajowej. Wyd. IV.
Stanisław Jastrzębski
Wspomnienia autora i innych uczestników oraz świadków wydarzeń z czasu II wojny światowej w woj. stanisławowskim, którzy brali udział jako młodociani chłopcy w samoobronie Polaków przeciw bandom UPA oraz w walkach Armii Krajowej. Autor opiera się na dokumentach, a także relacjach świadków wydarzeń, mających wartość dokumentów.
liczba stron : 160
ISBN : 978-83-89684-53-0
cena : 21.00
zamów książkę

STOSUNEK UPA DO POLAKÓW NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ
Aleksander Korman
Autor w syntetycznej formie ukazał genezę zbrodniczej organizacji UPA oraz jej cele i sposób działania. Przedstawił straty osobowe i materialne spowodowane przez UPA oraz współczesną groźbę odradzania się banderowskiego ekstremalnego szowinizmu na Ukrainie. Czytelnicy mają możliwość zapoznania się z nieznanymi lub mało znanymi faktami i dokumentami o działalności ukraińskich szowinistów. Dr Korman przez kilkanaście lat gromadził, dokumenty i relacje świadków. Uzupełnienie pracy stanowi obszerny wykaz literatury dotyczącej działalności UPA oraz dokumentalne fotografie ukazujące niespotykane w dziejach ludzkości okrucieństwo oprawców.
liczba stron : 166
ISBN : 978-83-89684-49-3
cena : 23.00
zamów książkę

SS-GALIZIEN. Patrioci czy zbrodniarze?
Edward Prus
SS-Galizien to pionierska praca prof. Edwarda Prusa o esesmańskiej dywizji policyjnej, utworzonej na Kresach Wschodnich w 1943 roku, w której wiernie służyli Hitlerowi nacjonaliści ukraińscy, spod znaku Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich. Utworzenie tej dywizji stanowi niezbity dowód ścisłej współpracy nacjonalistów ukraińskich z hitlerowskimi Niemcami, której obecnie usiłują zaprzeczać. Zbrodniarze z tej dywizji zapisali się bardzo krwawo w historii, uczestnicząc w karnych ekspedycjach i mordując bezbronnych Polaków na Kresach. Za swoje zbrodnie nie ponieśli żadnej kary i nigdy nie zostali osądzeni, m. in. dlatego, że po wojnie znaleźli schronienie na Zachodzie - w Kanadzie i Wielkiej Brytanii i poparcie amerykańskiego wywiadu w okresie "zimnej wojny". Przypomniał światu o zbrodniach SS-Galizien reportaż filmowy Juliana Hendy`ego, wyemitowany 7 stycznia 2001 roku przez niezależną londyńską telewizję ITV pt. "SS in Britain" (SS w Wielkiej Brytanii). Film ten zbulwersował opinię publiczną.
liczba stron : 279
ISBN : 978-83-89684-21-9
cena : 26.30
zamów książkę

SZATAŃSKIE IGRZYSKO
Edward Prus
Szatańskie igrzysko to ostatnia praca zmarłego w 2007 roku prof. dr hab. Edwarda Prusa. Autor ukazał w szerokim kontekście historycznym działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Książka przedstawia dzieje ukraińskiego nacjonalizmu, zbrodnicze założenia ideologii i programu oraz całkowitą zbieżność tego programu z wykładnią zawartą w Mein Kampf Adolfa Hitlera. W wyniku działalności OUN i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, wymordowano w okrutny sposób kilkaset tysięcy Polaków, Żydów, Rosjan oraz tych Ukraińców, którzy sprzeciwiali się nacjonalistycznej ideologii OUN.
liczba stron : 380
ISBN : 978-83-89684-29-5
cena : 36.80
zamów książkę

UPA W BIESZCZADACH. wyd. II, rozszerzone
Stanisław Żurek
Autor ukazał zbrodniczą działalność nacjonalistów ukraińskich w Bieszczadach w latach 1939-1948. Ta piękna kraina - od czasów piastowskich należąca do Polski - obficie spłynęła krwią jej mieszkańców w latach II wojny światowej, a nawet po jej zakończeniu. Stanisław Żurek wiele lat zbierał dokumenty i materiały na temat zbrodni nacjonalistów ukraińskich w tym rejonie, którzy w okrutny sposób wymordowali ponad 1800 Polaków oraz wspólnie z Niemcami prawie wszystkich Żydów. Dopiero przeprowadzona w 1947 roku operacja "Wisła", powstrzymała zbrodnie ludobójstwa w Bieszczadach.
liczba stron : 341
ISBN : 978-83-89684-58-5
cena : 31.50
zamów książkę

Z POLESIA DO SOWIECKIEGO ŁAGRU
Edward Studziński
Z Polesia do sowieckiego łagru to wspomnienia Autora, który jako sześcioletnie dziecko został wywieziony wraz z rodziną w lutym 1940 roku z Polesia na Sybir. Na nieludzkiej ziemi przeżył śmierć rodziców i czworga rodzeństwa. Opisał wstrząsające wydarzenia, którym nieustannie towarzyszył głód, zimno i bardzo złe traktowanie polskich dzieci przez rosyjskich rówieśników i wychowawców w domach dziecka.
liczba stron : 254
ISBN : 978-83-89684-74-5
cena : 29.40
zamów książkę

ŚCIGAŁEM IWANA "GROŹNEGO" DEMIANIUKA
Jacek E. Wilczur
Drugie wydanie książki Ścigałem Iwana "Groźnego" Demianiuka, poprawione i rozszerzone, ukazuje się w przeddzień zapowiedzianego, drugiego procesu w Monachium. Świadkowie i zgromadzone materiały źródłowe wskazują, że esesman Iwan Demianiuk był strażnikiem w obozach zagłady, obsługiwał komory gazowe w Treblince i Sobiborze i jest współodpowiedzialny za zagładę ok. 700 tys. Żydów i Polaków.
liczba stron : 203
ISBN : 978-83-89684-42-4
cena : 26.20
zamów książkę

ZBRODNIE NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA POLSKICH LEŚNIKACH W LATACH 1938-1948
Stanisław Sosenkiewicz, Norbert Tomczyk
Autorzy opisali mało znane, tragiczne losy polskich leśników na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Nacjonaliści ukraińscy w latach 1938-1948 w okrutny sposób zamordowali 1000 polskich leśników i członków ich rodzin. Oprócz relacji świadków i dokumentów, opracowanie zawiera dokumentację fotograficzną, bibliografię, indeks nazwisk i nazw geograficznych.
liczba stron : 80
ISBN : 978-83-89684-22-6
cena : 10.50
zamów książkę

MIENIE ZABUŻAŃSKIE. Prawne podstawy realizacji roszczeń
Krystyna Michniewicz-Wanik
Niniejsza książka powstała w oparciu o rozprawę doktorską Krystyny Michniewicz-Wanik. Praca ta, to rezultat wieloletnich badań nad zagadnieniem rekompensat dla Zabużan, którzy utracili mienie nieruchome za obecną wschodnią granicą Polski, w wyniku II wojny światowej. Zagadnienie prawnych podstaw realizacji roszczeń zabużańskich, zostało ukazane w szerokim kontekście historycznym, z uwzględnieniem prawa międzynarodowego, konstytucyjnego oraz cywilnego, orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższego Sądu Administracyjnego. W podsumowaniu Autorka zawarła wnioski odnoszące się do obowiązującego prawa i orzecznictwa. Wskazała bariery i utrudnienia w aktualnej realizacji uprawnień oraz sugestie, dotyczące możliwości sprawiedliwego i zgodnego z Konstytucją RP rozwiązania kwestii rekompensat dla Zabużan, przy pełnym poszanowaniu prawa własności i minimalnym obciążeniu budżetu państwa.
liczba stron : 225
ISBN : 978-83-89684-28-8
cena : 26.30
zamów książkę

WOŁYŃSKA I MAZOWIECKA SZKOŁY PODCHORĄŻYCH REZERWY ARTYLERII
Witomiła Wołk-Jezierska
Wołyńska i Mazowiecka Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii to praca poświęcona wykładowcom tych Szkół, zamordowanym przez NKWD ZSRR w Katyniu i Charkowie w 1940 roku, historii życia Oficerów i zarysowi działania Szkół zakończonych II wojną światową. Ojciec Autorki - por. art. Wincenty Wołk - należał do Kadry Artylerii Wojska Polskiego II RP i został zamordowany 30 kwietnia 1940 roku w Katyniu.
liczba stron : 294
ISBN : 978-83-89684-57-8
cena : 42.00
zamów książkę

...PRZYCHODZISZ GDY MYŚLĘ KATYŃ
Witomiła Wołk-Jezierska
Od Autorki Zbiorek poezji, który przedstawiam, zawiera moją - artysty plastyka, wizję Katynia. W ten skromny sposób pragnę oddać hołd wszystkim oficerom Wojska Polskiego, ofiarom okrutnej, wyrafinowanej zbrodni Katyńskiej. Szczególnie pragnę uhonorować przyjaciół mojego Ojca - wykładowców Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. gen. Józefa Bema w Zambrowie, zamordowanych w Katyniu i Charkowie: por. Antoniego Wiśniewskiego, por. Franciszka Cemirskiego, por. Jana Medyńskiego, kpt. Mieczysława Wronkę, kpt. Leona Meleszkiewicza, kpt. Tadeusza Świderskiego, por. Jana Wieczorka i por. Mieczysława Bochenka. Aby nie byli zapomniani.
liczba stron : 66
ISBN : 978-83-89684-07-3
cena : 8.40
zamów książkę

LUDOBÓJSTWO NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA POLAKACH NA LUBELSZCZYŹNIE W LATACH 1939-1947
Stanisław Jastrzębski
Książka ta, to rezultat wieloletniej pracy Autora, który w oparciu o zebrane przez siebie materiały i zeznania świadków oraz dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, ukazał ogrom zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947. W wyniku tego ludobójstwa, w wymienionym okresie - nawet 2 lata po zakończeniu II wojny światowej - zostało przeważnie w bestialski sposób zamordowanych 14-15 tysięcy Polaków, w tym kobiet, starców i dzieci. Ta pionierska, bogato udokumentowana praca, jest wymownym oskarżeniem zbrodni, dotychczas nie ukaranych i nie potępionych przez polskie władze i opinię światową.
liczba stron : 264
ISBN : 978-83-89684-04-2
cena : 26.30
zamów książkę

KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI
Franciszek Kamiński
Wspomnienia Franciszka Kamińskiego obejmują okres II wojny światowej, okupacji sowieckiej na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, deportację autora na syberyjską katorgę oraz walki z Niemcami w marynarce wojennej Armii Czerwonej na Morzu Czarnym. Los aurora jest ukazany w kontekście pokoleniowego doświadczenia milionów Polaków.
liczba stron : 140
ISBN : 978-83-89684-18-9
cena : 16.20
zamów książkę

BANDEROMACHIA
Edward Prus
Autor ukazał genezę i skutki powołania przez nacjonalistów ukraińskich "rządu" Stećki we Lwowie w lipcu 1941 roku, zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich do tego miasta. W czasie istnienia tego rządu nacjonaliści ukraińscy dopuścili się w Małopolsce Wschodniej wielu zbrodni na Polakach i Żydach, m. in. latem 1941 roku Niemcy przy wydatnej pomocy nacjonalistów ukraińskich wymordowali profesorów lwowskich. Jednak utworzenie przez zaskoczenie nacjonalistycznego "rządu" okazało się nietrwałe - Niemcy szbko go rozpędzili, a przywódców OUN na czele z Banderą i Stećką aresztowali.
liczba stron : 264
ISBN : 978-83-89684-09-7
cena : 26.30
zamów książkę

OPERACJA "WISŁA"
Edward Prus
W pracy udokumentowano genezę operacji "Wisła", podkreślając i przypominając, że była wymuszona zbrodniczą działalnością band UPA, wcześniej na Wołyniu i na Podolu i stanowiła wówczas jedyny skuteczny środek zapobiegający dalszemu ludobójstwu w południowo-wschodniej Polsce. W czasie II wojny światowej ukraińscy szowiniści z UPA zamordowali ok. pół miliona Polaków. Jeszcze kilka lat po wojnie płonęły polskie wsie i mordowani byli ludzie. Do czasu przeprowadzenia operacji "Wisła", bandy UPA wymordowały w okrutny sposób na terenie obecnego województwa lubelskiego i rzeszowskiego ponad 20 tys. Polaków. Tymczasem przedstawiciele nacjonalistów ukraińskich coraz natarczywiej i z coraz większym tupetem żądają rehabilitacji banderowców i upowców, oraz przyznania tej zbrodniczej organizacji praw kombatanckich.
liczba stron : 335
ISBN : 83-89684-52-3
cena : 31.50
zamów książkę

HOLOCAUST PO BANDEROWSKU
Edward Prus
W książce udokumentowano zbrodnie faszystów ukraińskich dokonane na Żydach w czasie II wojny światowej, najpierw pod komendą niemiecką, a następnie samodzielnie. Dzięki odwadze Polaków (za pomoc Żydom groziła kara śmierci) udało się uratować ponad 200 tysięcy Żydów. Praca prof. Edwarda Prusa jest ważna szczególnie teraz, gdy niektóre środowiska żydowskie, niemieckie i ukraińskie próbują coraz częściej winą za holocaust Żydów obciążyć Polaków.
liczba stron : 249
ISBN : 83-85829-18-0
cena : 16.80
zamów książkę

STEPAN BANDERA (1909-1959). Symbol zbrodni i okrucieństwa
Edward Prus
Pionierska praca prof. Edwarda Prusa, wybitnego badacza stosunków polsko-ukraińskich oraz autora wielu cennych prac na temat zbrodni UPA. Stepan Bandera to jeden z organizatorów i przywódców zbrodniczej organizacji nacjonalistów ukraińskich, która tak krwawo i okrutnie zapisała się w historii Polaków na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej.
liczba stron : 392
ISBN : 83-85829-89-X
cena : 33.60
zamów książkę

ZAPOMNIANY ATAMAN
Edward Prus
Zapomniany ataman to ukazana w szerokim kontekście historycznym biografia Maksyma Tarasa Bulby-Borowcia (1908-1981), jednego z przywódców nacjonalistów ukraińskich na kresach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej.W przeciwieństwie do takich postaci jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewycz, ataman Bulba inaczej zapisał się w pamięci Polaków na Wołyniu. Był zdecydowanym przeciwnikiem metod stosowanych przez banderowców i potępiał ich zbrodnie.
liczba stron : 280
ISBN : 83-89684-65-9
cena : 25.20
zamów książkę

WOJNA I MIŁOŚĆ. Losy Polaków na Wileńszczyźnie
Waldemar Piotr Gołębiowski
Autor przedstawił pełną wyrzeczeń walkę o wolność Polski partyzantów AK na Wileńszczyźnie w czasie okupacji niemieckiej. Polska została zdradzona przez zachodnich aliantów. Po wyzwoleniu Wilna przez Armię Czerwoną i Armię Krajową, partyzanci AK zostali podstępnie aresztowani i zesłani na Sybir. Wątek miłosny głównego bohatera jest ukazany na tle tragicznych wydarzeń wojennych.
liczba stron : 196
ISBN : 83-89684-31-4
cena : 21.00
zamów książkę

CZAR MOJEGO POLESIA
Henryk Wasilewski
Nostalgiczne wspomnienia o Kresach Wschodnich, gdzie autor się urodził i mieszkał w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Wspomina szczęśliwe dzieciństwo, okrucieństwo okupacji sowieckiej i niemieckiej, zbrodnie band białoruskich i UPA na Polakach i Żydach, oraz bardzo tragiczne i bolesne wypędzenie z Ojcowizny.
liczba stron : 56
ISBN : 978-83-89684-08-0
cena : 8.40
zamów książkę

PATRIARCHA GALICYJSKI. RZECZ O ARCYBISKUPIE ANDRZEJU SZEPTYCKIM METROPOLICIE GREKOKATOLICKIM (1865-1944)
Edward Prus
Pierwsza tak obszerna biografia kontrowersyjnej postaci arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego. Czytelnicy mają możliwość poznać stosunek metropolity Szeptyckiego do zbrodni popełnionych przez UPA na Polakach, stosunek do Niemców i Sowietów oraz wiele nieznanych faktów z jego życia i działalności. Praca prof. E. Prusa jest również ciekawa w tym kontekście, że obecnie mają miejsce próby gloryfikowania tej postaci i zakłamywania faktów z nią związanych. Podejmowano również wysiłki w celu otwarcia jego procesu beatyfikacyjnego.
liczba stron : 286
ISBN : 83-85829-57-1
cena : 18.90
zamów książkę

GEHENNA POLAKÓW NA RZESZOWSZCZYŹNIE W LATACH 1939-1948
Mieczysław Dobrzański
Autor nie tylko opisał swoje przeżycia na wschodniej Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948, ale również na podstawie wspomnień innych osób oraz dokumentów ukazał tragiczne losy Polaków w latach II wojny światowej oraz po wojnie, aż do czasu przeprowadzenia Operacji "Wisła" na tych terenach, która dopiero powstrzymała zbrodnie UPA.
liczba stron : 366
ISBN : 83-85829-24-5
cena : 30.50
zamów książkę

BURZLIWE DZIEJE POLESIA
Mieczysław Kitajczuk
Burzliwe dzieje Polesia , to nie tylko książka wspomnieniowa. Ukazuje w szerokim kontekście historycznym historię Polesia, regionu od tysiąca lat związanego z Polską. Autor przybliża również zasłużone dla Polski postacie z tego obszaru, takie jak Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, gen. Franciszek Kleeberg czy Maria Rodziewiczówna. Ciekawa jest relacja ze spotkania Autora z wybitną pisarką Marią Rodziewiczóną w jej domu w Hruszowej oraz opisane losy Polaków obecnie żyjących na Polesiu
liczba stron : 289
ISBN : 83-85829-83-0
cena : 26.30
zamów książkę

LUDOBÓJSTWO UPA NA LUDNOŚCI POLSKIEj. Dokumentacja fotograficzna
Aleksander Korman
Po raz pierwszy ukazał się album zawierający wstrząsające fotografie, dokumentujące ludobójstwo Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na ludności polskiej,na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Album ukazuje ogrom zbrodni, jakich dopuściła się UPA na Polakach, mordując w okrutny sposób kilkaset tysięcy ofiar: mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Była to w XX wieku czystka etniczna na nie spotykaną skalę w dziejach ludzkości. To przerażające, okrutne ludobójstwo nie zostało dotychczas potępione przez opinię publiczną Europy i świata. Prezentowany album zawiera 130 fotografii, dotyczących z reguły miejsc zbrodni (128) i upamiętnienia ofiar (2) z 35 miejscowości, przeważnie z lat 1942-1944. Autorstwo 96 fotografii jest nieznane, a tylko 34 autorów zostało zidentyfikowanych. Zebrana dokumentacja fotograficzna stanowi dorobek wieloletniej pracy badawczej autora, a znaczna część fotografii opublikowana została po raz pierwszy.
liczba stron : 94
ISBN : 83-85823-84-9
cena : 47.30
zamów książkę

ZNAD NIEMNA PRZEZ SYBIR DO II KORPUSU
Tadeusz Bodnar
Wspomnienia autora Znad Niemna przez Sybir do II Korpusu, poprzez osobiste przeżycia, dokumentują obszernie tragiczne losy Polaków w czasie II wojny światowej na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Autor wspomina swoją drogę życiową, poprzez szczęśliwe dzieciństwo i młodość na Grodzieńszczyźnie w okresie międzywojennym, wywózkę wraz z rodziną na Sybir, gehennę życia w Rosji, wstąpienie do armii Andersa, walki pod Monte Cassino, aż po emigracyjną tułaczkę przez Anglię do Kanady. Godna podkreślenia i uznania jest patriotyczna postawa autora, jego rodziny i całego otoczenia, w którym się wychował, żył i walczył o wolność Ojczyzny. Ciekawy wątek książki stanowią miłosne przeżycia, młodego wówczas autora w tragicznym dla jego pokolenia okresie wojennym.
liczba stron : 380
ISBN : 83-85829-51-2
cena : 25.20
zamów książkę

W CZTERECH ŁAGRACH I TRZYNASTU TIURMACH
Czesław Kosturek
Mimo, że o losach łagierników ukazało się już stosunkowo wiele wspomnień, to jednak tragiczny los tego pokolenia Polaków jest ciągle mało udokumentowany. Trzyletni pobyt autora, młodocianego żołnierza AK, mieszkańca Sambora na nieludzkiej ziemi został przedstawiony bardzo rzeczowo i zwięźle.
liczba stron : 70
ISBN : 83-85829-08-3
cena : 8.40
zamów książkę

seria żółta

W POŁOWIE DROGI
Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski)
W napisanej pod pseudonimem powieści W połowie drogi, Roman Dmowski ukazał w przejrzysty sposób sytuację w Polsce po przewrocie majowym w 1926 r. Oparta o realia tamtego okresu książka pozwala zrozumieć, do czego prowadziłla działalność obozu sanacyjnego w okresie międzywojennym. Autor sprecyzował zadania stojące przed ruchem narodowym w dziele budowy silnej Polski. Wiele ówczesnych poglądów autora znajduje potwierdzenie w obecnej sytuacji w Polsce.
liczba stron : 188
ISBN : 83-89684-40-3
cena : 21.00
zamów książkę

DZIEDZICTWO
Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski)
Kazimierz Wybranowski to pseudonim Romana Dmowskiego (1864-1939) najwybitniejszego polityka XX wieku. Dlaczego powieść Dziedzictwo kilkadziesiąt lat czekała na kolejne wydanie ? Jeszcze jedna "biała plama" nareszcie została usunięta. Dlaczego Dmowski napisał tę powieść ? Przed czym chciał uchronić czytelników, zwłaszcza młodych przestrzec ? Czytelnik znajdzie odpowiedzi na te pytania. W powieści poruszony został, ciągle aktualny problem celów oraz sposobów działania masonerii, która wznowiła działalność w Polsce. Oprócz lóż masońskich, podjęły legalną działalność także organizacje paramasońskie jak kluby Rotary, YMCA, różokrzyżowcy. Wychodzą czasopisma i książki popularyzujące idee masonerii. W tym kontekście warto sięgnąć po tę książkę. Sensacyjna fabuła i wartka akcja powieści zachęcają do lektury.
liczba stron : 282
ISBN : 83-85829-39-3
cena : 21.00
zamów książkę

A CO Z POLSKĄ? POWIATY, REGIONY
Dariusz Wasilewski
Książka powstała jako głos sprzeciwu wobec intensywnej propagandy, tworzącej fakty dokonane i usiłującej narzucić narodowi jedynie słuszne racje. Nikt nie przeprowadził badań, które odpowiedziałyby na pytanie, jaki wpływ będą miały regiony i nowy podział administracyjny kraju na suwerenne funkcjonowanie Polski w Europie. Pionierska i udokumentowana praca ma ułatwić dyskusję, przekazać argumenty, wzbudzić wątpliwości i krytyczną refleksję.
liczba stron : 59
ISBN : 83-85829-96-2
cena : 5.20
zamów książkę

różne

ZA PLECAMI KOMUNIZMU
Frank L. Britton
Książka przedstawia w porządku chronologicznym, jak była stopniowo wdrażana w praktyce doktryna komunistyczna, oraz tworzony aparat wykonawczy czerwonego terroru i zbrodni, przez kogo było konstruowane i jakim celom służyło "Imperium zła". Przedstawione nieznane dokumenty i fakty, pozwalają na lepsze zrozumienie istoty i celów ideologii komunistycznej.
liczba stron : 132
ISBN : 978-83-89684-99-8
cena : 18.00
zamów książkę

PAJĘCZYNA WŁADZY
Juan Antonio Cervera
"Pajęczyna władzy" to obszerne kompendium wiedzy, na temat mechanizmów i sposobu sprawowania władzy w wielu krajach na świecie. System funkcjonowania władzy został ukazany w szerokim kontekście historycznym, z uwzględnieniem sił i czynników wpływających na proces kreowania elit rządzących i sposób sprawowania władzy. Ukazane zostały aktualne tendencje, dążące do utworzenia rządu światowego. Cenną zaletę książki stanowi dokumentacja, łącznie z wykazem nazwisk, uzasadniająca tezy autora.
liczba stron : 304
ISBN : 978-83-89684-98-1
cena : 31.00
zamów książkę

ISTOTA DEFINICJI
Jan Gdowski
Refleksje Jana Gdowskiego „Istota definicji. Rozważania w dziedzinie polityki, gospodarki i obyczajów”, dotyczą istotnych problemów, związanych z działalnością człowieka w życiu politycznym i społecznym. Autora szczególnie interesuje problem precyzyjnego, zgodnego ze stanem faktycznym opisywania otaczającej nas rzeczywistości, wypowiadania i porozumiewania się ludzi między sobą. Uważa, że w procesie porozumiewania się bardzo istotne jest, aby wypowiadający się znał dobrze zagadnienie, o którym mówi i precyzyjnie go definiował, gdyż brak dokładnych definicji poszczególnych pojęć i zagadnień, nie odzwierciedla rzeczywistości, a w konsekwencji prowadzi do nieporozumień. Zdaniem autora chaos w pojęciach i brak precyzji sprzyja również manipulacji faktami.
liczba stron : 123
ISBN : 978-83-89684-94-3
cena : 18.90
zamów książkę

AGENDA PAXU NA KUL-U
Stanisław Jan Rostworowski
Autor ukazuje działania ideologii paxowskiej wśród studentów i części kadry naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1954-1956. Wspomnienia autora obejmują działalność Koła Społecznie-Postępowego związanego z Paxem, jak również działalność Zrzeszenia Studentów Polskich oraz dorobek życiowy studentów społecznie aktywnych. Opisywane wydarzenia Stanisław Rostworowski ujął w kontekście takich bardzo ważnych i przełomowych wydarzeń historycznych, jak Powstanie Poznańskie oraz Październik 1956, który przyniósł koniec okresu stalinowskiego w Polsce. Wspomnienia są o tyle ciekawe, że KUL był pewnego rodzaju oazą, w której występowały przejawy wolności, pozwalające studentom na pewną swobodę wyboru postawy ideowej. Autor przedstawił czas przełomu, w którym zmieniają się postawy ludzkie. Książka oparta jest o nieznane dotychczas dokumenty.
liczba stron : 151
ISBN : 978-83 - 89684-87-5
cena : 21.00
zamów książkę

OFLAG II B ARNSWALDE. JENIECKIE LOSY
Sławomir Giziński, Andrzej Szutowicz
Sławomir Giziński i Andrzej Szutowicz ukazali warunki życia polskich oficerów - jeńców wojennych, którzy po kampanii wrześniowej w 1939 roku trafili do niewoli niemieckiej. W maju 1942 roku jeńców polskich przeniesiono z Oflagu II B Arnswalde (Choszczno) do kompleksu Oflagu II D Gross Born (Borne Sulinowo), który dotychczas zajmowali oficerowie francuscy. Autorzy przede wszystkim skupili się na historii pobytu polskich jeńców w Oflagu II B Arnswalde, przedstawiając strukturę obozu, warunki jenieckiego życia, konspirację obozową, ucieczki z obozu oraz życie religijne, kulturalne, sportowe i pracę oświatową. Przedstawili również martyrologię kapelanów z Oflagu II B Arnswalde oraz niektóre biogramy wyższych oficerów. Praca ta stanowi istotny wkład do historii tragicznych losów polskich oficerów w czasie II wojny światowej.
liczba stron : 185
ISBN : 978-83-89684-84-4
cena : 38.00
zamów książkę

NOWY ŚWIATOWY ŁAD
Michał Poradowski
Autor ukazuje rolę masonerii i innych organizacji w budowaniu nowego, liberalnego i ateistycznego porządku na świecie, pod dyktando sił wrogich Kościołowi i w sprzeczności z odwiecznymi, sprawdzonymi zasadami moralnymi i etycznymi. Ks. prof. Michał Poradowski ukazał stopniowy proces likwidacji państw narodowych oraz budowę jednego rządu światowego. Szczególnie cenna publikacja w obecnej sytuacji, gdy ważą się losy świata i cywilizacji.
liczba stron : 52
ISBN : 978-83-89684-83-7
cena : 8.40
zamów książkę

ISTOTA WŁADZY PAŃSTWOWEJ I JEJ FORMY
Artur Ławniczak
Autor ukazał w szerokim kontekście historycznym mechanizm i w pewnym stopniu kulisy funkcjonowania władzy państwowej. W dobie dominacji mediów, proces kształtowania i funkcjonowania władzy, zwłaszcza w systemie demokratycznym, jest szczególnuie podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje i daleko odbiega od potocznej opinii, że w demokracji parlamentarnej wyborcy mają znaczący wpływ na jej funkcjonowanie.
liczba stron : 301
ISBN : 978-83-89684-59-2
cena : 31.50
zamów książkę

TALMUD CZY BIBLIA?
Michał Poradowski
„Talmud czy Biblia?” to praca traktująca o korzeniach chrześcijaństwa. Ks. prof. Michał Poradowski, głównie w oparciu o Pismo Święte Nowego Testamentu ukazuje, że początki chrześcijaństwa tkwią w mozaizmie i w Biblii. Czytelnik może znaleźć również odpowiedź na pytanie, czy chrześcijanie i żydzi wierzą w tego samego Boga, oraz na czym polega judaizacja chrześcijaństwa? Poruszając wymienione tematy Autor uważa, że rozważania na ten temat przyczynią się do ich wyjaśnienia oraz do usunięcia istniejących nieporozumień.
liczba stron : 102
ISBN : 978-83-89684-92-9
cena : 14.00
zamów książkę

O ŁAD W HISTORII
Feliks Koneczny
Praca wybitnego historyka i historiografa polskiego, twórcy nauki o cywilizacjach, autora prac z historii Europy wschodniej i Słowiańszczyzny, podręczników historii Polski oraz prac o cywilizacjach:O wielości cywilizacji oraz Cywilizacja bizantyńska i Cywilizacja żydowska. O ład w historii to pionierska i cenna publikacja na temat istoty cywilizacji, w której opisano cechy siedmiu wyodrębnionych przez prof. Konecznego cywilizacji, prezentuje ich rozwój oraz relacje między religią a cywilizacjami. Książka wydana w 50. rocznicę śmierci tego wybitnego naukowca.
liczba stron : 130
ISBN : 83-85829-47-4
cena : 12.60
zamów książkę

ZAWSZE NIEPOPRAWNY JANUSZ SZPOTAŃSKI
Agata Świerkot
Janusz Szpotański (1929-2001) był myślicielem ukrywającym się pod maską satyryka. To autor stylizowanych grotesek wyśmiewających nicość i absurdy ustroju komunistycznego. Jego najbardziej charakterystyczne utwory to "Cisi i Gęgacze", "Caryca i zwierciadło" oraz "Towarzysz Szmaciak". W okresie umacniającej się obecnie "poprawności politycznej", warto przypomnieć jego niepoprawną twórczość, za którą w okresie PRL był prześladowany i więziony, a za krytykę obłudnego demoliberalizmu ukarano go wieloletnim milczeniem w III RP.
liczba stron : 76
ISBN : 83-89684-71-3
cena : 8.40
zamów książkę

DŁUGA HISTORIA ŻYDÓW
Jan Gdowski
W publikacji przedstawiono w syntetyczny sposób skomplikowane dzieje narodu żydowskiego na przestrzeni kilku tysięcy lat. Krytyczne ujęcie tematu przez Autora, pozwala na głębszą analiżę faktów i poglądów. Książka zawiera wiele nieznanych lub fałszywie przedstawianych problemów. Negacja niektórych wydarzeń, nowe ustalenia pojęć, rewizja niektórych faktów historycznych i uporządkowanie nazewnictwa, znacznie przybliża wiedzę o historii Żydów.
liczba stron : 128
ISBN : 978-83-89684-68-4
cena : 18.90
zamów książkę

OPERACJA "JEDWABNE". MITY I FAKTY
Lech Z. Niekrasz
Książka Operacja "Jedwabne". Mity i fakty , której III rozszerzone i poprawione wydanie trafia do Czytelników, ukazuje prawdę o zbrodni popełnionej przez Niemców na Żydach 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem. Autor ukazał mechanizm manipulacji oraz zdemaskował inicjatorów nagodnki na Polaków, którzy usiłują tą zbrodnią obciążyć mieszkańców miasteczka. Zgromadzony materiał oraz badania prowadzone przez historyków, obalają mity i kłamstwa zawarte w książkach Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi oraz Anny Bikont My z Jedwabnego . Szczególnie interesujące są opinie niektórych Żydów (Abraham Wageman, Norman Finkelstein), którzy krytycznie oceniają antypolskie działania i wypowiedzi niektórych polskich polityków i publicystów na ten temat.
liczba stron : 247
ISBN : 83-89684-85-3
cena : 26.30
zamów książkę

BRUNATNE I CZERWONE SĘPY
Eugeniusz Szulczewski
Wspomnienia Eugeniusza Szulczewskiego Brunatne i czerwone sępy ukazują losy Polaków z Wielkopolski podczas II wojny światowej oraz pod okupacją sowiecką po jej zakończeniu. Szczególnie cenna jest relacja autora z pobytu na robotach przymusowych w Austrii w latach 1943-1945, gdyż jest bardzo mało publikacji na ten temat. Dokumentalne zdjęcia uzupełniają te cenne wspomnienia.
liczba stron : 124
ISBN : 83-85829-74-1
cena : 14.70
zamów książkę

KATOLICKIE PAŃSTWO NARODU POLSKIEGO
Michał Poradowski
Ks prof. Michał Poradowski w Katolickim państwie narodu polskiego przedstawił myśl narodową młodziezy katolickiej, inspirowaną przez Romana Dmowskiego. Książka zawiera informacje o katolickiej nauce o państwie i o państwie narodowym.. Autor ukazał zależności i powiązania między narodem a państwem. Publikacja ważna w obecnej sytuacji, gdy w procesie globalizacji zacierają się odrębności pomiędzy narodami oraz zagrożona jest istota patriotyzmu i tożsamość narodu polskiego.
liczba stron : 49
ISBN : 978-83-89684-47-9
cena : 7.40
zamów książkę

PROBLEMY II SOBORU WATYKAŃSKIEGO
Michał Poradowski
Autor przedstawia zasadnicze zmiany, sprzeczne z Tradycją Kościoła Katolickiego, które zostały wprowadzone w wyniku podjętych reform podczas II Soboru Watykańskiego. Wiele wprowadzonych wówczas modernistycznych reform i zmian, inspirowanych między innymi przez masonerię, nie wytrzymało próby czasu i przyniosło szkody Kościołowi Katolickiemu i wiernym. Kryzys wiary, laicyzacja życia, spadek powołań, zamykanie kościołów, zwłaszcza na Zachodzie - to tylko niektóre skutki. Również reforma liturgii nie sprzyjała umacnianiu Kościoła Katolickiego. Kilkadziesiąt lat, które upłynęły od czasu Soboru, potwierdziło słuszność obaw Autora, o zagrożeniach jakie niosły dla Tradycji zmiany m. in. w liturgii mszy świętej.
liczba stron : 51
ISBN : 978-83-89684-19-6
cena : 8.40
zamów książkę

DZIEJE CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ
Michał Poradowski
Autor scharakteryzował dzieje cywilizacji europejskiej, opartej na kulturze greckiej i rzymskiej oraz na doktrynie chrześcijańskiej. Ukazał miejsce człowieka w cywilizacji europejskiej i zagrożenia, jakie niesie ze sobą odchodzenie od korzeni chrześcijaństwa oraz jego judaizacja. W obecnej sytuacji, gdy na skutek dużej migracji ludności, wzajemnego przenikania się różnych kultur oraz postępującej globalizacji, zaczyna dominować relatywizm moralny i etyczny, powstaje zagrożenie dla spójności wiary katolickiej, dla kształtowania osobowości Europejczyków i tożsamości narodowej.
liczba stron : 55
ISBN : 978-83-89684-13-4
cena : 8.40
zamów książkę

ŹRÓDŁA WSPÓŁCZESNEGO EKUMENIZMU I TRYBALIZM
Ks. Michał Poradowski
Autor przedstawił genezę powstania współczesnego ekumenizmu, którego początki sięgają XIX wieku, a który był inspirowany przez rabinów żydowskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdy z braku pastorów obsługiwali zbory protestanckie. Następnie idee ekumenizmu trafiły podczas II Soboru Watykańskiego do dokumentów soborowych, a następnie do Kościoła Katolickiego. Autor ukazał przenikanie trybalizmu - zwłaszcza w Ameryce Południowej - do obrzędów katolickiej mszy świętej, który rozszerzając się zagraża podstawowym regułom liturgii i wiary katolickiej.
liczba stron : 31
ISBN : 978-83-89684-77-6
cena : 6.30
zamów książkę

WIZYTA PASTERSKA JANA PAWŁA II W CHILE
Michał Poradowski
Ks. prof. Michał Poradowski przedstawił przebieg wizity Jana Pawła II w Chile w 1987 roku. Papież podczas wizyty pasterskiej zaprezentował oficjalną naukę Kościoła oraz odniósł się do sytuacji katolików chilijskich. Publikacja interesująca również dlatego, że istnieją pewne analogie między sytuacją Kościoła Katolickiego w Chile i w Polsce, bowiem na wierzących w obu krajach wywierane są naciski ze strony "modernistów", dążących do osłabienia i wypaczenia nauki Kościoła Katolickiego.
liczba stron : 48
ISBN : 83-89684-21-7
cena : 6.30
zamów książkę

TEOLOGIA WYZWOLENIA KAROLA MARKSA. CZ. I i II
Michał Poradowski
Ks. prof. Michał Poradowski ukazał genezę teologii wyzwolenia, która ma swoje źródła w ideologii marksistowskiej oraz przedstawił negatywne skutki, jakie przyniosła w pracy duszpasterskiej. Praca interesująca między innymi dlatego, że teologia wyzwolenia znalazła wielu zwolenników wśród duchowieństwa, zwłaszcza w Ameryce Południowej i Środkowej.
liczba stron : 68
ISBN : 83-89684-11-X
cena : 8.40
zamów książkę

KOŚCIÓŁ OD WEWNĄTRZ ZAGROŻONY
Michał Poradowski
Książka ks. Prof. Michała Poradowskiego zawiera dwie prace. Socjologia protestantyzmu zwraca uwagę na postępujący proces protestantyzacji myśli katolickiej, dzięki której został ułatwiony wpływ marksizmu na współczesną teologię, co sprawiło, że antychrześcijańska rewolucja bolszewicka uzyskała poparcie ze strony części duchowieństwa, zwłaszcza w krajach Trzeciego świata. Natomiast druga praca Wpływ marksizmu na współczesną teologię, ukazuje proces stopniowej marksizacji teologii, jej wpływ na rozwój teologii wyzwolenia oraz na polską religijność posoborową.
liczba stron : 242
ISBN : 83-85829-78-4
cena : 21.00
zamów książkę

TRZYDZIESTOLECIE DRUGIEGO SOBORU WATYKAŃSKIEGO
Michał Poradowski
Ks. prof. Michał Poradowski ukazał w Trzydziestoleciu Drugiego Soboru Watykańskiego przyczyny i kulisy zwołania II Soboru Watykańskiego. Autor wnilkiwie przedstawił negatywne skutki, jakie przyniosły Kościołowi katolickiemu niektóre reformy zapoczątkowane na tym Soborze. Publikacja ta pomaga w zrozumieniu przemian zachodzących obecnie w Kościele katolickim, zarówno w Polsce, jak i na świecie.
liczba stron : 65
ISBN : 83-89684-60-8
cena : 9.50
zamów książkę

BISKUP WINCENTY URBAN 1911-1983
ks. Jan Kurdybelski
Biskup Wincenty Urban 1911-1983 - to biografia Siewcy Słowa Bożego i krzewiciela polskości na Dolnym Sląsku. Biskup Wincenty Urban był postacią wybitną, o wielkiej pracowitości i wierności Ewangelii, stworzoną z najczystszej miłości Kościoła, Ojczyzny i tego miasta, które go ukształtowało - "ukochanego Lwowa". W swoim pracowitym życiu oprócz posługi duszpasterskiej wykładał historię Kościoła i patrologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od podstaw organizował i kompletował Archiwum i Muzeum Diecezjalne oraz działał w Bibliotece Kapitulnej i Polskim Towarzystwie Teologicznym.
liczba stron : 176
ISBN : 978-83-89684-72-1
cena : 22.00
zamów książkę

NEOKATECHUMENAT
Michał Poradowski
W kręgu zainteresowań ks. prof. Michała Poradowskiego pozostawały szczególnie zagrożenia, jakim poddawany był Kościół Katolicki zarówno ze strony ideologii marksistowskiej, masonerii jak i ze strony różnych ruchów heretyckich. Autor ukazał genezę ruchu neokatechumenalnego, który pierwotnie wywodził się z ruchu charytatywnego w Hiszpanii, a następnie uzyskał poparcie ze strony hierarchii kościelnej. Udowodnił, że wymieniony ruch wiernych stał się z czasem inicjatywą typu sekciarskiego, a wiele jego działań było sprzecznych z oficjalną nauką Kościoła Katolickiego.
liczba stron : 20
ISBN : 83-89684-06-3
cena : 4.20
zamów książkę

KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA. KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY
Władysław Bełza
Ten niewielki zbiór wierszy o tematyce patriotycznej, ilustrowany znanymi postaciami z historii Polski, przeznaczony przede wszystkim dla dzieci, starszym może przypominać ich wzniosłe uniesienia z okresu dzieciństwa i młodości. Na popularnym tytułowym wierszu Katechizm polskiego dziecka. Kto ty jesteś? Polak mały...wychowało się wiele pokoleń Polek i Polaków. Tytułowy wiersz jest lekturą szkolną kolejnego młodego pokolenia Polaków, które uczy się na tym wierszu patriotyzmu i obowiązków wobec Ojczyzny. Warto poznać wszystkie wiersze zawarte w tym zbiorze, gdyż uczą szacunku dla własnej Ojczyzny, historii i tradycji.
liczba stron : 38
ISBN : 83-85829-77-6
cena : 7.30
zamów książkę

W MATNI SOCJALIZMU - TOTALITARYZMU
Grzegorz Guziński
Autor próbuje odpowiedzieć na pytania: Jak narodził się totalitaryzm w Polsce? Jakie spowodował skutki w życiu społecznym i politycznym Polaków? Jakie były metody działania SB przy totalnym zniewalaniu narodu polskiego, który z demokracji II RP został zepchnięty w matnię totalitaryzmu? Przedstawiając system totalitarny w Polsce w okresie socjalizmu i opisując aktualną sytuację w USA wskazuje, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zaczyna kształtować się system totalitarny.
liczba stron : 93
ISBN : 978-83-89684-54-7
cena : 12.60
zamów książkę

PACYFIKACJA WYSTĄPIEŃ W OBRONIE KOŚCIOŁA W BRZEGU 25-26 MAJA 1966
JANUSZ JAKUBÓW
Janusz Jakubów w oparciu o zachowane dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej oraz relacje świadków, przedstawił nieznaną dotychczas szerszej opinii publicznej, brutalną walkę partii komunistycznej z Kościołem Katolickim w Polsce. Dzięki wieloletniej pracy autora, wiedza o pacyfikacji obrońców kościoła w Brzegu 26 maja 1966 roku, po czterdziestu latach może dotrzeć do powszechnej świadomości Polaków. Ukazany został kolejny, nieznany epizod szeroko zakrojonej walki z Kościołem w okresie obchodów 1000-lecia państwa polskiego w 1966 roku.
liczba stron : 364
ISBN : 83-89684-46-2
cena : 31.50
zamów książkę

ZWIERZENIA
Jadwiga Hohenberger-Gorzkowska
Wspomnienia obejmują okres II wojny światowej oraz życie w okresie Polski Ludowej w piastowskim Wrocławiu. Podobnie jak w Afrykańskich reminiscencjach dotyczą losów Polaków na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej; wywózki i pobytu na Syberii. Autorka opisała również życie codzienne i towarzyskie oraz warunki pracy po zakończeniu wojny. Ciekawe wątki stanowią relacje z Londyńskiego Zjazdu Wychowanków Szkół Polskich w Isfahanie i Libanie i z XV MIędzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
liczba stron : 172
ISBN : 978-83-89684-69-1
cena : 30.00
zamów książkę

JAK ZASOBNY KRAJ DOPROWADZIĆ DO UBÓSTWA. KULISY I PRZYCZYNY KRYZYSU GOSPODARCZEGO W POLSCE
Rudolf Jaworek
Pionierska praca doc. dra Rudolfa Jaworka wnosząca nową wiedzę na temat sytuacji gospodarczej Polski w latach 1988-1998. Autor opierając się na bogatym materiale źródłowym ukazuje sposób wprowadzenia przez Balcerowicza liberalnej szokowej reformy gospodarczej oraz jej negatywne skutki dla kraju. Wzrost bezrobocia, spadek stopy życiowej większości Polaków, brak perspektyw życiowych dla młodych to niepełny bilans kosztów jakie ponosi naród na skutek nieprzemyślanych, dogmatycznych koncepcji gospodarczych na siłę wprowadzanych w życie.
liczba stron : 188
ISBN : 83-85829-17-2
cena : 13.70
zamów książkę

Z ZIEMII WIELUŃSKIEJ DO WROCŁAWIA
Józef Halusiak
Z ziemii wieluńskiej do Wrocławia to wspomnienia Autora z okresu międzywojennego na Ziemii Wieluńskiej. Opisuje równiez przeżycia w czasie okupacji niemieckiej i na robotach przymusowych w Niemczech, a następnie służbę w Wojsku Polskim od 1945 roku, aż do przejścia na emeryturę w 1977 roku.
liczba stron : 122
ISBN : 978-83-89684-73-8
cena : 18.90
zamów książkę

ODPOWIEDŹ
James Goldsmith
Autor znanej już w Polsce książki Pułapka, w której zamieścił krytyczne uwagi i zastrzeżenia do procesu integracji europejskiej, lansowane przez obecne władze Unii Europejskiej. W kolejnej książce Odpowiedź zawarta jest polemika z tymi, którzy krytykowali poglądy Goldsmitha. I stąd tytuł książki Odpowiedź. Autor obok nowych argumentów i zastrzeżeń do procesu integracji, lansowanego przez zwolenników traktatu z Maastricht przedstawia również zastrzeżenia i uwagi do traktatu o wolnym handlu (GATT), który jego zdaniem doprowadzi do dużego zubożenia pracowników w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Swoje argumenty James Goldsmith wspiera opiniami wybitnych ekonomistów i biznesmenów.
liczba stron : 99
ISBN : 83-85829-76-8
cena : 8.40
zamów książkę

ZNISZCZYĆ NADZIEJĘ
Zbigniew Źrałko
Autor złamał kod komputerowy. Przeglądając materiały archiwalne natknął się na supertajny raport na temat wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. Wynikało z niego, że w Warszawie w ostatniej chwili został udaremniony zamach na życie dostojnego gościa. Śmierć papieża w Warszawie miała mieć symboliczny wydźwięk dla Polaków; miała odebrać nadzieję i jednocześnie upokorzyć ich. Na szczęście i tym razem Opatrzność okazała łaskę "Pomazańcowi z Krakowa".
liczba stron : 290
ISBN : 83-85829-19-9
cena : 26.30
zamów książkę

ZAGROŻENIA CYWILIZACJI XX WIEKU. RELACJE MIĘDZY KULTURĄ, RELIGIĄ I POLITYKĄ
Juan Antonio Cervera
Kolejna książka Juana Antonio Cervery, autora wydanego wcześniej bestselleru Pajęczyna władzy, prezentuje jego najnowsze badania na temat zagrożeń ludzkości u schyłku naszego wieku. Wnikliwe i wieloletnie studia prowadzą do pesymistycznych wniosków na temat przyszłości naszej cywilizacji. Dominująca obecnie cywilizacja łacińska, inspirowana chrześcijańską religią i etyką zaczyna przeżywać głęboki kryzys, który może doprowadzić w przyszłości do upadku fundamentalnego systemu wartości. Dodatkową zaletę książki stanowi to, że Autor proponuje rozwiązania, które mogą uzdrowić tę kryzysową sytuację.
liczba stron : 133
ISBN : 83-85829-42-3
cena : 12.60
zamów książkę

W LABIRYNCIE EURO
Wojciech Żeromski
W labiryncie euro wnosi dużo nowej wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie za sobą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro. Od wielu lat w państwach Unii panuje stagnacja gospodarcza, występuje duże bezrobocie, wiele środowisk manifestuje swoje niezadowolenie z powodu spadku poziomu życia, a takie grupy zawodowe jak górnicy, hutnicy, czy rolnicy, stale żyją pod groźbą nagłej utraty pracy. W Unii Europejskiej występują również takie negatywne zjawiska jak korupcja w Komisjach Europejskich i wzrastająca lawinowo biurokracja. Mimo takiej sytuacji rządzący Polską bezkrytycznie zapatrzeni w ten biurokratyczny organizm gospodarczy, nie pytając o zgodę narodu, intensywnie przygotowują nasz kraj do przystąpienia do Unii. Polska od 1993 r. jest krajem stowarzyszonym z Unią, ale z tego powodu nie czerpie żadnych korzyści. Nie podniósł się wcale poziom życia przeciętnej polskiej rodziny, nie odnotowano znaczącego wzrostu gospodarczego wzrosło natomiast bezrobocie oraz pogłębił się kryzys w gospodarce.
liczba stron : 101
ISBN : 83-85829-67-9
cena : 12.60
zamów książkę

DZIEŃ ANIOŁÓW I NOC MUNDURÓW
Janina Szwaczka
Dzień aniołów i noc mundurów to książka, w której ukazana została złożona rzeczywistość w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Wydarzenia z ostatnich lat oraz z przeszłości przeplatają się z fikcją literacką. Autorka przywołuje nieznane lub mało znane fakty oraz wnikliwie analizuje postawę Polaków, w tym trudnym i przełomowym dla naszego kraju okresie. Dodatkową zaletę książki stanowią przypomniane pieśni, poezja i teksty satyryczne powstałe często anonimowo w czasie stanu wojennego.
liczba stron : 192
ISBN : 83-89684-01-02
cena : 21.00
zamów książkę

TRZY BEZ ATU
Janina Szwaczka
Autorka ukazała przeżycia trzech kobiet w czasach PRL-u. Szczególnie wiernie oddała atmosferę i życie codzienne, zarówno w okresie stalinowskim, jak i w latach osiemdziesiątych XX wieku. Ciekawy wątek stanowi proces dostosowywania się różnych warstw społecznych i kolaboracji niektórych środowisk z narzuconym systemem komunistycznym. Oprócz dużych walorów literackich Trzy bez atu stanowi ciekawe studium socjologiczne społeczeństwa polskiego.
liczba stron : 161
ISBN : 83-85829-59-8
cena : 18.90
zamów książkę

WIARA I MIECZ
Janina Szwaczka
Wielowątkowa powieść Wiara i miecz stanowi cenne literackie studium trudnych dziejów polskich, kultury duchowej narodu i problemów wiary. Intensywne przeżycia bohaterów doskonale ilustrują historyczne wydarzenia w szerszym kontekście wydarzeń europejskich. Zmagania Polaków o zachowanie suwerenności od bitwy pod Grunwaldem, poprzez okupację niemiecką i sowiecką, a skończywszy na niepodległościowym zrywie Solidarności ukazane zostały niezwykle plastycznie i sugestywnie. Interesująco przedstawiono problem dochowania wierności wierze katolickiej i obrony przed herezją. Dużym walorem książki jest przepiękny staropolski język, którym autorka wprowadza Czytelnika w świat swoich bohaterów. Książka nagrodzona na Ogólnopolskim Konkursie Episkopatu.
liczba stron : 109
ISBN : 83-85829-56-3
cena : 7.90
zamów książkę

LEGENDA MAŁEJ I WIELKIEJ POLSKI
Janina Szwaczka
Kolejna książka Janiny Szwaczki, to ciekawa panorama historii Polski od IX wieku po lata siedemdziesiąte XX wieku. Przedział czasowy paradokumentalnej powieści to legendarny IX wiek, początki okupacji sowieckiej, marzec 1968 roku, aż po wydarzenia czerwca 1976 roku. Książka zawiera takie mało znane fakty historyczne jak walki żołnierzy LWP z UB oraz szerzej opisane przypadki gwałcenia uwięzionych kobiet.
liczba stron : 209
ISBN : 83-85829-43-1
cena : 15.80
zamów książkę

CENZURA PRL
Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu
Wydawnictwo przekazuje Czytelnikom wyjątkowy dokument dotyczący działania cenzury PRL. Jego lektura uzmysławia, jak wielkie i nieodwracalne spustoszenia w polskiej świadomości narodowej, nauce i kulturze dokonała po II wojnie światowej cenzura komunistyczna podczas okupacji sowieckiej w Polsce. Publikacja tego dokumentu jest bardzo istotna, ponieważ obecnie w Polsce pod pretekstem ''poprawności politycznej'', coraz bardziej widoczne są przejawy odradzania się cenzury politycznej.
liczba stron : 82
ISBN : 83-85829-88-1
cena : 12.60
zamów książkę

DWIE GARŚCIE INSYNUACJI. Ilustrował Szymon Kobyliński
Lech Z. Niekrasz
Dwie garście insynuacji to jedno z najciekawszych zjawisk literackich i społecznych w Polsce w ostatnim okresie. Autor wyśmiewa anomalie życia społecznego i politycznego oraz nasze wady, bezsens niektórych działań i degrengoladę współczesnej kultury.
liczba stron : 55
ISBN : 83-85829-13-X
cena : 7.40
zamów książkę

PRZYTYK. WIELKI PROCES POLAKÓW Z ŻYDAMI
Stefan Niebudek,
Relacja z procesu, który miał miejsce po zajściach polsko-żydowskich w podradomskim miasteczku Przytyk w 1936 r. Publikacja jest bardzo ważna z tego powodu, że nawet kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach jedno z naukowych wydawnictw, zamieściło w encyklopedii informację o tych wydarzeniach niezgodną ze stanem faktycznym.
liczba stron : 77
ISBN : 83-85829-04-0
cena : 12.60
zamów książkę

PODRÓŻ
Nauczycielski Klub Literacki ANANKE
Podróż to kolejny almanach poetycki Dolnośląskiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego ANANKE, istniejącego od 1998 r. Członkowie Klubu uczestniczą w organizowanych corocznie przez Zarząd Główny ZNP plenerach wakacyjnych i ogólnopolskich konkursach literackich. Publikacje poetyckie i prozatorskie w pismach społeczno-kulturalnych, pozwoliły członkom Klubu na zaistnienie na łamach prasy literackiej regionalnej i ogólnopolskiej. Pięknie wystylizowaną szatę graficzną tomiku opracował Tomasz Kociński
liczba stron : 69
ISBN : 978-83-89684-39-4
cena : 12.60
zamów książkę

ŚCIEŻKI WIARY
Andrzej Sołdrowski
Ścieżki wiary to cenne refleksje i przemyślenia katolickiego działacza Andrzeja Sołdrowskiego na temat wiary, etyki, moralności, narodu i miłości. W okresie zamieszania spowodowanego transformacją i przemianami zachodzącymi w naszym kraju, ukazuje trwałe wartości, którymi się powinni kierować młodzi ludzie. Szczególnie cenne są praktyczne uwagi autora, na temat wyboru konkretnych postaw w codziennym działaniu.
liczba stron : 106
ISBN : 83-89684-05-5
cena : 13.70
zamów książkę

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW
ANDRZEJ SOŁDROWSKI
Osiem błogosławieństw to inspirowane przez Kazanie na Górze zamyślenia i refleksje o najistotniejszych sprawach życia i moralności; o drogach wzmocnionego Bożą łaską duchowego dojrzewania.
liczba stron : 57
ISBN : 83-85829-54-7
cena : 9.50
zamów książkę

W NURCIE ŻYCIA
Benedykt Stefan Zima
Refleksje na temat życia zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Na podstawie osobistych przemyśleń Autor rozważa głeboki sens istnienia w zgodzie z naturą.
liczba stron : 68
ISBN : 978-83-89684-03-5
cena : 6.30
zamów książkę

CELEBRACJA SŁOWA
Benedykt Stefan Zima
Celebracja słowa - to pełne wzruszeń wiersze określające wartość i wielkość "słowa", którym można wyrazić wszelkie uczucia.... Słowa Twoje Panie są jak krople rosy - o poranku - na wyschniętej ziemi, po której idziemy w pielgrzymim trudzie, by wciąż coraz pełniej stawać się sobą i dojrzewać na Wielki Dzień Pański ...
liczba stron : 38
ISBN : 83-89684-15-2
cena : 6.30
zamów książkę

IDŹMY DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Benedykt Stefan Zima
Idźmy do Niepokalanego Serca Maryi, to osnute na Litanii do Serca Maryi rozważania o jej matczynej trosce nad światem. W trudnych chwilach życia, powinniśmy powierzyć Matce Boskiej nasze troski i cierpienia oraz poprzez modlitwę wyrazić naszą cześć i wdzięczność za Jej opiekę. NIECH NIEPOKALANE SERCE MARYI BĘDZIE Z NAMI NA KAŻDY CZAS, TERAZ I PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ.
liczba stron : 38
ISBN : 83-85829-53-9
cena : 6.30
zamów książkę

MEDYTACJE O BOŻYM SERCU
Benedykt Stefan Zima
Medytacje o Bożym Sercu, to refleksje O. Benedykta Stefana Zimy bardzo na czasie na progu XXI wieku. Gdy tyle wszelkiego zła i nieszczęść na świecie, ten tomik jest potrzebny ludziom zagubionym, potrzebującym miłości i wsparcia.
liczba stron : 40
ISBN : 83-85829-23-7
cena : 6.30
zamów książkę

AUTOBIOGRAFIA
Benedykt Stefan Zima
Zbiór wierszy O. Benedykta Zimy Autobiografia stanowi cenny wkład do współczesnej poezji polskiej. Niewiele tego rodzaju wierszy ukazuje się w kraju. Jego poezja idzie konsekwentnie pod prąd obowiązującej mody. Prezentowane wiersze kryją niezachwianą wiarę w Boga. Ukazują umiłowanie ojczystej ziemi, zakorzenienie kulturowe i historyczne wszystkich, którzy pojawili się na drodze życiowej Ojca Zimy. Poprzez autobiografię, autor ukazuje biografię swojego pokolenia. Poszanowanie tradycji, świadoma i żarliwa wiara w Opatrzność Bożą, obcą współczesnej cywilizacji, kieruje natchnieniem w całej jego twórczości poetyckiej i stanowi cenny wkład do współczesnej poezji polskiej.
liczba stron : 35
ISBN : 83-85829-41-5
cena : 4.20
zamów książkę

STROFY O CIERPIENIU
Benedykt Stefan Zima
Tomik stanowi przykład wyjątkowego połączenia poezji i praktycznego oddziaływania na Czytelnika. Podczas lektury poezji O. Benedykta Stefana Zimy, osoba cierpiąca może znaleźć pocieszenie i jednocześnie zrozumienie sensu swego cierpienia. Ale nie tylko, ponieważ Autor problem ludzkiego cierpienia ukazuje w szerokim kontekście, począwszy od problemu wiary, refleksji filozoficznej, a kończy na sposobie indywidualnego przeżywania cierpienia przez każdą osobę. Ponieważ są wielkie rzesze cierpiących z różnych powodów: śmierci, choroby kogoś bliskiego i wielu innych powodów, dlatego ta poezja może wielu Czytelnikom służyć pomocą w ciężkich chwilach życia.
liczba stron : 34
ISBN : 83-85829-52-0
cena : 5.30
zamów książkę

PAN BÓG MÓWI ... DO CZŁOWIEKA
Benedykt Stefan Zima
Refleksje O. Benedykta Stefana Zimy na temat stosunku Boga do człowieka w kontekście Dekalogu. Dekalog jest zawsze głosem - wołaniem Boga do ludzkości. Refleksje te są wsłuchaniem się w głos Boga.
liczba stron : 41
ISBN : 83-85829-98-9
cena : 6.30
zamów książkę

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC
Benedykt Stefan Zima
Odmawiajcie Różaniec, to refleksje religijne O. Benedykta Stefana Zimy, bardzo pomocne przy poznawaniu tajemnic Różańca Świętego, będącego "klejnotem" modlitwy. Warto pamiętać, że Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił rok 2003 Rokiem Różańca.
liczba stron : 40
ISBN : 83-85829-64-4
cena : 6.30
zamów książkę

ROMANTYK I ZBRODNIARZ
Giga Lipertaliani
W młodości Soso Dżugaszwili był zwykłym, niczym specjalnie nie wyróżniającym się młodym człowiekiem. W wieku szesnastu lat pisał romantyczne wiersze, z których sześć po raz pierwszy zostało udostępnionych polskim Czytelnikom. Kim był Józef Stalin, człowiek, który prawie trzydzieści lat rządził w Związku Sowieckim, budował zbrodniczy system komunistczny i miał decydujący wpływ na losy świata w XX wieku.
liczba stron : 46
ISBN : 83-85829-28-8
cena : 7.40
zamów książkę

DIARIUSZ POWSTAŃCZY 1944
Ryszard Lewandowski
Diariusz powstańczy 1944 Ryszarda Lewandowskiego "Ryszarda", to relacja uczestnika Powstania Warszawskiego ze Śródmieścia, a następnie Czerniakowa. Spisana zaraz po jego upadku, gdy autor znalazł się w obozie jenieckim w Sandbostel w Niemczech. Ryszard Lewandowski uczestniczył w produkcji broni i amunicji dla powstańców. Dużą zaletą Diariusza jest ukazanie dalszych losów żołnierzy AK po upadku Powstania.
liczba stron : 45
ISBN : 83-85829-58-X
cena : 8.40
zamów książkę

LOVE CIĘ KAŚKA. PO DRUGIEJ STRONIE MURU
Lucjan Momot
Lucjan Momot, wieloletni wychowawca z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy, zebrał cenny materiał o młodzieży, która popadła w kolizję z prawem. Książka składa się z dwóch części: pierwsza Opowieści zza krat, przedstawia różne, często bardzo trudne losy wychowanków. W drugiej Twórczość zza krat zawarta jest proza i poezja wychowanków oddająca wiernie przeżycia i tęsknoty młodych ludzi. Obecnie, gdy tak bardzo wzrasta przestępczość wśród polskiej młodzieży, ta publikacja unaocznia ten ważny problem społeczny i może służyć pomocą rodzicom, wychowawcom, katechetom i pedagogom w procesie wychowawczym, zwłaszcza trudnej młodzieży.
liczba stron : 166
ISBN : 83-85829-62-8
cena : 14.70
zamów książkę

TYLKO JEDEN KIELISZEK
Antoni Przybysz
Publikacja na temat bardzo groźnej plagi społecznej jaką jest alkoholizm w Polsce. Autor w kontekście historycznym ukazał rozwój tego zjawiska w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej.
liczba stron : 68
ISBN : 83-85829-19-9
cena : 12.60
zamów książkę

W KRAINIE MARZEŃ
Wioletta Grzywnowicz
Pobudzjące wyobraźnię, bogato ilustrowane bajki dla starszych dzieci, z elementami dyskretnej dydaktyki.
liczba stron : 120
ISBN : 978-83-89684-32-5
cena : 18.90
zamów książkę

KOT PROT I OSY
Cezary Piotr Tarkowski
Bogato ilustrowana, kolorowa bajka dla dzieci i dorosłych. Jednak Autor adresuje tę książkę przede wszystkim do dzieci. Nie pozbawiona humorystycznych scen, zawiera głęboki morał, jak również wartości wychowawcze i etyczne.
liczba stron : 44
ISBN : 83-89684-56-X
cena : 21.00
zamów książkę